The writer
2023
oil on canvas
36 x 41 cm

Photo: Brenton McGeachie